فصل اول منابع دروس عمومی :

برای دروس عمومی پنج مبحث مختلف برای آزمون امسال در نظر گرفته شده است که شامل موارد زیر هستند

1  – تاریخ و فرهنگ تمدن :

برای مبحث تاریخ و فرهنگ تمدن آزمون استخدامی آموزش و پرورش امسال دو کتاب زیر جهت مطالعه و آزمون داوطلبان پیشنهاد گردیده است :

اول : خدمات متقابل ایران و اسلام نویسنده: شهید مطهری انتشارات صدرا

https://www.gitatech.com/product/153237

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

دوم : صعود چهل ساله: مروری بر دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران، براساس آمارهای بین المللی، سید محمدحسین راجی ، سید محمدرضا خاتمی، نشر معارف نهاد رهبری

https://www.gitatech.com/product/153238

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

 

2 –  تعلیم و تربیت اسلامی :

برای مبحث تعلیم و تربیت اسلامی آزمون استخدامی آموزش و پرورش امسال جزوه زیر جهت مطالعه و آزمون داوطلبان پیشنهاد گردیده است :

(مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی-عمومی جمهوری اسلامی (بخش دوم مبانی، قسمت های: چیستی، چرایی و چگونگی تربیت رسمی-عمومی)

https://www.gitatech.com/product/153239

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

3 – معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی

برای مبحث معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی آزمون استخدامی آموزش و پرورش امسال سه کتاب زیر جهت مطالعه و آزمون داوطلبان پیشنهاد گردیده است :

الف – طرح كلی اندیشه اسلامی در قرآن (بخش اول: ایمان) نویسنده: سید علی حسینی خامنه ای، انتشارات: صهبا

https://www.gitatech.com/product/153250

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

ب – همرزمان حسین (ع)، نویسنده: سیدعلی حسینی خامنه ای، انتشارات: انتشارات انقلاب اسلامی

https://www.gitatech.com/product/153240

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

انسان 250 ساله حلقه دوم، سید علی حسینی خامنه ای،صهبا

https://www.gitatech.com/product/153352

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

4 –  دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی

برای مبحث دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی آزمون استخدامی آموزش و پرورش امسال 6 مورد زیر جهت مطالعه و آزمون داوطلبان پیشنهاد گردیده است :

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران + پرسش و پاسخ،محمود شمس،امید انقلاب

https://www.gitatech.com/product/1558

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهانگیر منصور نشر دیدار

https://www.gitatech.com/product/153242

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

آزمون قانون اساسی ، حامد عالی ، نشر اندیشه ارشد

https://www.gitatech.com/product/153243

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

تحلیلی آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، معصومه محمدی ، نشر راه

https://www.gitatech.com/product/153244

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

طلایی آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (نسل سوم): ویژه دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور ، میثم بیکی ، نشر طلایی

https://www.gitatech.com/product/153247

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

قانون اساسی چهار کتاب در یک کتاب ، بابک زارعی، محمد زرین کلاه ، نشر توازن

https://www.gitatech.com/product/153248

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

وصیت نامه امام خمینی (ره)

متن کامل صحیفه انقلاب وصیت نامه الهی سیاسی امام خمینی ( ره )

https://www.gitatech.com/product/153241

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

 

کتاب وصایا: وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی همراه با سوالات چهارگزینه ای (ره) ، ذبیح‌الله علیزاده ، فردوس

https://www.gitatech.com/product/153249

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

جزوه سوالات چهارگزینه ای درس وصیت نامه امام خمینی ( ره ) نشرمولف

https://www.gitatech.com/product/153246

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

جزوه بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران ، سیدعلی حسینی خامنه ای ، نشر انقلاب اسلامی

https://www.gitatech.com/product/153245

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

5 –  تواناییهای عمومی ذهن

برای این مبحث هشت کتاب پیشنهاد میگردد که به شرح زیر هستند :

هوش و توانمندی های عمومی ،  گروه مولفان آراه ، نشر آراه

https://www.gitatech.com/product/153294

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

هوش و سنجش و استعدا تحصیلی ، میلاد صادق نژاد کلشتری، نشر رویای سبز

https://www.gitatech.com/product/153299

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

مرجع کامل آزمون استخدامی تست هوش و توانمندی ، فاطمه فتحی نشر آوا کتاب

https://www.gitatech.com/product/153296

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

نکته پلاس هوش و استعداد تحصیلی و شغلی ، علی ذبیحی ، محمود دنیایی ، محمد ایمانی ، هادی ذبیحی ، فریبا دنیایی ، نشر آیین طب

https://www.gitatech.com/product/153297

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

آمادگی برای آزمون های استخدامی هوش و استعداد تحصیلی ، محمود شمس، عباس شجاعی ، نشر امید انقلاب

https://www.gitatech.com/product/153298

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

هوش و توانمندی های عمومی استعداد تحصیلی ،  مونا پورحسینی ، نشر آرسا

https://www.gitatech.com/product/153299

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

اطلاعات عمومی آزمون استخدامی ، محمود شمس ، نشر امید انقلاب

https://www.gitatech.com/product/153300

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

جمع بندی و تست دروس حیطه عمومی استخدامی آموزش پرورش آموزگار ابتدایی بر اساس آخرین تغییرات آزمون 1402

تا این لحظه فعلا یک کتاب جمع بندی کل دروس حیطه عمومی در بازار وجود دارند که بشرح زیر میباشند:

موفقیت در آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش حیطه عمومی،معصومه صادقی،آراه

https://www.gitatech.com/product/153347

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

كتاب جامع آموزگار ابتدایی و استثنایی (حيطه عمومی),ولی,اله,علیدوست،موناپورحسینی,آرسا

https://www.gitatech.com/product/153358

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی حیطه عمومی 1402,کاظم آرمان پور,جهش

آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی حیطه عمومی 1402,کاظم آرمان پور,جهش

https://www.gitatech.com/product/153359

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

استخدام یار دروس حیطه عمومی آموزگار ابتدایی،گروه مولفان،اندیشه ارشد

استخدام یار دروس حیطه عمومی آموزگار ابتدایی،گروه مولفان،اندیشه ارشد

https://www.gitatech.com/product/153360

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی

منابع و سرفصلهای امتحان مشترك فراگیر (آزمون كتبی) استخدامی آموزش و پرورش 1402 آموزگار ابتدایی دروس حیطه عمومی